MO 29.7. 17:30
DI 30.7. 9:30, 18:00, 20:00
MI 31.7. 18:00 🌻Nina
DO 1.8. 9:30, 18:00, 20:00
FR 2.8. 18:00
SA 3.8. 9:30 ☘️Peter

MO 5.8. 17:30
DI 6.8. 9:30, 18:00, 20:00
MI 7.8. 18:00 🌻Nina
DO 8.8. 9:30, 18:00, 20:00
FR 9.8. 18:00
SA 10.8. 9:30 ☘️Peter

Parivritta Trikonasana, Urdhva Hasta Dandasana &
Setubandha Sarvangasana